Кои сме ние

Ние, Застрахователен брокер „АРА Брокер“  ЕООД обработваме Вашите лични данни при спазване на всички изисквания за осигуряване поверителността, сигурността и защитата им, като прилагаме необходимите мерки, за да не се допуска нерегламентиран достъп, загуба или ползване на Вашите данни. За нас е важно да осигурим събирането и обработването на Вашите данни в пълно съответствие с изискванията на българското и европейското законодателство.

Какви Ваши лични данни съхраняваме и обработваме

Три имена

Персонални данни, необходими за персонална идентификация.

Единен граждански номер / персонален номер на чужденеца

Персонални данни, необходими за персонална идентификация.

Телефонен номер

Данни за комуникация с Вас.

Електронна поща

Данни за комуникация с Вас.

Постоянен и/или настоящ адрес, адрес за кореспонденция

Данни необходими ни за издаване на застраователна оферта и застрхаователен договор. Адресът може да се ползва и за изпращане на пратки, като същия се предоставя на куриерски фирми.

Данни за банкови сметки

Данни относно предмета на застрахователния договор

Професия, длъжност, месторабота, гражданство, финансова информация, пол, възраст, документи, доказващи собственост на недвижими имоти и движими вещи, трудов стаж, професионален опит и други.

Данъчна и финансова информация

Здравни данни

Информация относно Вашето здравословно състояние и данни, свързани с физическото или психическото Ви здраве, както и медицински документи, предоставени за целите на сключване на застраховка и предявяването на застрахователна претенция.

За какви цели обработваме Вашите лични данни и какво е основанието за тяхното предоставяне и обработване

Ние обработваме предоставените от Вас лични данни за целите на администриране на процеса по посредничество при сключване на застрахователни договори, за да отговорим в определени случаи на Ваше искане, заявление или друго запитване към нас, за да Ви съдействаме при ползване на услуги по застрахователния договор или при предявяване на застрахователни претенции, за защита на правния интерес на Брокера в случай на евентуален спор, при изпълнение от наша страна на законови изисквания, включително избягване на конфликт на интереси, корупционни практики и задължения по Закона за мерките срещу изпирането на пари, както и за маркетингова комуникация и целите на директния маркетинг и при статистическа обработка на данните, въз основа на Вашето изрично съгласие.

Ние обработваме личните Ви данни, посочени по – горе, самостоятелно или в комбинация помежду им.

Ние обработваме Вашите лични данни при спазване на нормативните изисквания на Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данни или ОРЗД) и цялото българско и европейско законодателство, действащо в тази област.

Ние обработваме Вашите лични данни на основание легитимния интерес на Брокера да изпълни задълженията си като застрахователен посредник, за изпълнение на нормативни задължения или за легитимни интереси на трета страна.

Ние обработваме Вашите лични данни и въз основа на Вашето съгласие.

Сроковете, за които съхраняваме Вашите лични данни са регламентираните срокове в Кодекса за застраховането (предвид посочените там давностни срокове по различните видове застраховки), Закона за счетоводството, Данъчно – осигурителния процесуален кодекс.

С кого можем да споделяме Вашите лични данни

Ние пазим поверителността на Вашите лични данни. Ние не предоставяме Вашите данни на трети лица, преди да бъдем сигурни, че при тях са взети необходимите технически и организационни мерки за защита на тези данни и то на необходимото ниво, за да бъде гарантирана тяхната сигурност.

На посочените по – горе основания за обработка на данните, ние споделяме Вашите лични данни с нашите договорни партньори  – застрахователните дружества.

При спазване на законовите изисквания е възможно да разкрием Ваши лични данни и на следните категории получатели – държавни и общински институции, в изпълнение на наши законови задължания, доставчици на услуги, свързани с дейностите по посредничество при сключване на застрахователния договор и уреждане на застрахователна претенция, техническа поддръжка на вътрешни информационни системи и оперативна поддръжка на дейността ни, одитори.

Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това и въз основа на писмена договорка получателите да осигурят адекватно ниво на защита.

Какви са Вашите права по отношение на личните данни

При спазване на българското законодателство, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от нас:

Право на достъп – Вие имате право да поискате от нас достъп до обработваните от нас Ваши лични данни и да получите копие от тях.

Право да оттеглите съгласието си – Вие имате право в случая, когато Вашите данни се обработват въз основа на Вашето съгласие, да оттеглите съгласието си, по всяко време, като това оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието Ви, преди то да бъде оттеглено.

Право на корекция и право на изтриване – Вие имате право, при непълнота или неточност в данните, които обработваме, по всяко време да поискате те да бъдат коригирани. Също, ако е постигната целта, за която данните са събрани, или сте оттеглили съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка, или личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно, да поискате тяхното заличаване.

Право на възражение – Вие имате право, при наличие на законово основание за това, по всяко време да възразите срещу обработването  на личните Ви данни.

Право на ограничаване на обработването – Вие имате право, в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена, напр. но не само, ако оспорвате верността на данните, за срок, който ни позволява да проверим точността им, или ако обработването на данните е неправомерно, но Вие не желаете те да бъдат изтрити и пр.

Право на преносимост на данните – Вие имате право да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, общоупотребяван и пригоден за машинно четене формат.

Право на жалба – Вие имате право, когато са налице съответните предпоставки за това, в случай че имате причина да считате, че е налице някакво нарушение от наша страна да се обърнете към нас. Независимо от това, при всяко положение, Вие имате право да подадете жалба пред Комисия за защита на личните данни.